Spis numerów

Odmowa nakazania powrotu dziecka uprowadzonego – Poważne ryzyko narażania dziecka na szkodę psychiczną – Glosa do postanowienia Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 3 VII 2019 r., I ACa 90/19
Piotr Króliński

Analiza prawno-porównawcza klastrów energii i spółdzielni energetycznych
Bartłomiej Kupiec

Glosa do wyroku z 12 stycznia 2006 r., IICK342/05 (krytyczna) „Porozumienie stron, będące przesłanką zwrotu świadczenia w związku z nieosiągnięciem zamierzonego celu, dotyczyć może tylko samej podstawy świadczenia, a nie ewentualnego zwrotu (art. 410 § 2 k.c.)”
Emilia Michałuszko

Wyzwania dla konkurencji na rynkach (nowych technologii) w sektorze ICT związane z ochroną własności intelektualnej i wybrane metody ich rozwiązywania  
Katarzyna Stradomska

Między mieszanym systemem prawnym a pluralizmem systemów prawnych na przykładzie późnego Imperium Osmańskiego 
Michał Tutaj

2/2020

New life for great works of classical music? Copyright’s dilemmas about authorship of Artificial Intelligence’s creations
Michalina Kowala

Zasady umieszczania reklamy zewnętrznej w Polsce i w Niemczech
Zbigniew Gromek

Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 13 lutego 2019 r. o sygn. Akt III PK 13/18 – częściowo krytyczna
Marek Porzeżyński

Zadania jednostek samorządu terytorialnego w zakresie gospodarki (gospodarowania) odpadami komunalnymi i odpadami medycznymi o właściwościach zakaźnych w związku z COVID-19
Franciszek Łapecki, Beata Marczewska, Julia Zdanukiewicz

Zakaz publicznego propagowania faszyzmu lub innego ustroju totalitarnego a międzynarodowe standardy wolności słowa – uwagi na kanwie orzecznictwa ETPC
Monika Czechowska

Prawo do strajku w ustawodawstwie polskim i hiszpańskim a odpowiedzialność deliktowa
Agata Grochowska

Rok XVIII (2019)

1/2019

Detention in custody before the first appearance under the state of emergency in Turkey
Burak Haylamaz

Autonomous Weapons Systems and the Rule of Surrender – Critical Analysis of Possible Legal Challenges
Julia Kryńska

Zobowiązanie cudzoziemca do powrotu a ochrona jego życia rodzinnego
Maria Dzieżyc

Następstwa braku zdolności sądowej i procesowej w toku postępowania o wpis wieczystoksięgowy ostrzeżenia o prowadzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Daniel Jakimiec

Problematyka prawna przekazania utworu do domeny publicznej i zrzeczenia się praw autorskich w oświadczeniu Creative Commons „0”
Katarzyna Brzózka

Geneza i rola zwyczaju w nowej części ogólnej kodeksu cywilnego chińskiej republiki ludowej
Igor Szpotakowski

Wymiar sprawiedliwości a architektura – analiza ze szczególnym uwzględnieniem gmachu Sądu Najwyższego w Warszawie
Angelika Ciżyńska

Od Prize Cases do free speech zones. Schmittiańskie postrzeganie instytucji stanu wyjątkowego w USA
Wojciech Engelking

Procedura nakładania administracyjnych kar pieniężnych w postępowaniu jurysdykcyjnym i jej weryfikacja w postępowaniu sądowoadministracyjnym a standard Europejskiej Konwencji Praw Człowieka
Emil Śliwiński

Ograniczenia prawa do sądu w Polsce
Emilia Ekiert

Zastosowanie etnografii w badaniu pluralizmu prawnego
Radosław Pałosz

2/2019

Third party funding in international investment arbitration: a dire need of disclosure
Agata Zwolankiewicz

Komercjalizacja ciała ludzkiego we Francji. Wybrane zagadnienia prawne
Beata Kozielewicz

Opowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy a sprzedaż praw udziałowych. studium na podstawie wyroku sądu Najwyższego z dnia 26 Kwietnia 2018 r., I CKK 157/17
Maciej Magnowski

Zmiany w prawie karnym III Rzeszy i ich wpływ funkcjonowanie sądu doraźnego Gestapo w obozie KL Auschwitz
Karolina Palka

Stosowanie art. 108 k.c. do umów zawieranych przez spółki kapitałowe
Piotr Plesiński

Kontrola nad danymi o przelocie pasażera na tle problematyki praw podstawowych
Maria Skwarcan

Dyskryminacja intersekcjonalna w świetle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Kilka uwag wokół wyroku w sprawie Parris (C-443/15)
Ada Tymińska

Rok XVII (2018)

1/2018

‘In America, the law is king’ – Historical perspective on the Due Process of Law in the United States
Piotr Brzostek

What does the rule of law mean – Explaining the definition based on examples of personal commitment to the Rule of Law
Wanda Sielewicz

Finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej w badaniach klinicznych produktów leczniczych (art. 37k PrFarm)
Wiktor Krzymowski

Monitorowanie pracownika w miejscu pracy a ochrona prywatności
Dominika Kuźnicka

The Right To Respect For Family Life In The Case-law Of The Polish Constitutional Court
Ernestyna Pachała

Przestępstwo znieważenia funkcjonariusza Policji – studium indywidualnego przypadku
Karolina Rzeczkowska

Kobietobójstwo (feminicide) jako odrębny typ zabójstwa ze względu na płeć w prawie karnym niektórych państw Ameryki Łacińskiej ze szczególnym uwzględnieniem Meksyku
Alicja Serafin

Czy prawo ochrony środowiska może zatrzymać budowę Nord Stream 2? Uwagi na tle ustawodastwa Unii Europejskiej, Niemiec, Finlandii, Szwecji i Danii
Monika Skrobot

2/2018

Anthropomorphism and Machine – Social And Legal Perspectives
Magdalena Kolczyńska

The Doctrine of Consideration in English Law and Its Fading
Paweł Słup

The important legal problems concerning autonomous vehicle in the global and Polish perspective
Wojciech Drozd, Julita Brzezińska

„Znaczenie i rozumienie w historii idei”. Program Quentina Skinnera
Dariusz Łysak

Bezpośrednie rozumienie w teorii interpretacji prawa „późnego” Jerzego Wróblewskiego oraz jego reinterpretacja w duchu psychologii moralności
Jan Ptaszyński

ISzukając prawa w filozofii Foucalta
Stanisław Stefaniak

Teoria loi-écran i bezpośrednie stosowanie Konstytucji przez sądy we Francji
Cezary Węgliński

Problem aktywizmu i prawotwórstwa sędziowskiego w świetle współczesnych teorii interpretacji
Michał Wieczorkowski

Rok XVI (2017)

1/2017

The Purpose of the Firm and Board Heterogeneity
Tanja Nowak

Constitutional court’s independence in the context of political transformation. The case of the Czech Republic and Poland
Katarzyna Gaczyńska

Wypadek przy pracy – sytuacja prawna ubezpieczonego w świetle aktualnej definicji
Anna Góraj

Uwarunkowania europejskiej inicjatywy obywatelskiej w kontekście polskiego porządku prawnego
Maciej Pisz

Przedmiotowy zakres zastosowania zasady in dubio pro reo z perspektywy ostatnich zmian procedury karnej
Marcin Hotel, Aleksandra Rychlewska

Przedmiot ochrony przepisu typizującego czyn zabroniony
Tomasz Tyburcy

Prawne aspekty utworzenia krajowego rejestru utraconych dóbr kultury
Agata Lizak

Naruszenie dobrego imienia osoby prawnej poprzez wypowiedzi dotyczące powiązanych z nią osób fizycznych
Krzysztof Riedl

Problematyka prawna kontraktu opcyjnego
Antoni Liśkiewicz

Czy osoba udostępniająca przestrzeń targową może być odpowiedzialna za sprzedawanie na tej przestrzeni podrabiane towary markowe? – uwagi na kanwie orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości
Sylwia Żyrek

Aspekt podmiotowy przestępstwa z art. 192 k.k. – wykonanie zabiegu leczniczego bez zgody pacjenta
Karolina Piech

Glosa do postanowienia Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 22 grudnia 2016 r., II FZ 889/16 (CBOSA)
Jakub Wirski

2/2017

A commentary on Carter v Canada and medical aid in dying
Benoît Pelletier, Afton Maisonneuve

Law and Memory: The Unobvious Relationship
Mirosław M. Sadowski

Legal Basis of Reporting Procedure as Means of Cooperation Between the UN Human Rights Treaty Bodies and Non-Governmental Organisations
Vitaliia Lebid

Umowa jako źródło władzy rodzicielskiej nad pasierbem – ujęcie modelowe na przykładzie angielskiego ustawodawstwa
Wojciech Kosior, Jakub M.Łukasiewicz

Skutki cofnięcia apelacji ponad zawarte w wyroku rozstrzygnięcie o kosztach postępowania cywilnego
Przemysław Jadłowski

Europejska inicjatywa obywatelska – ocena obowiązujących regulacji, dotychczasowych doświadczeń oraz propozycji zmian
Maria Smolny

Nowe kategorie praw i obowiązków związane z instytucją rachunku derywatów
Sebastian Podmiotko

Wpływ konstytucji na kształtowanie standardów metodologicznych
Magdalena Latacz

Pojęcie rozumowania prawniczego i jego specyfika w świetle koncepcji rozumowania na gruncie filozofii, logiki oraz retoryki
Michał Sopiński

Zastrzeżenie kary umownej na wypadek odstąpienia od umowy – możliwe konstrukcje instytucji w świetle orzecznictwa i ich konsekwencje praktyczne
Filip Wiaderek

Charakter wpisu hipoteki do księgi wieczystej przy subrogacji ustawowej – glosa – II CSK 548/10
Łukasz Pierwienis

Rok XV (2016)

1/2016

The Optional Protocol to the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women: An Effective Mechanism or a Diplomatic Show?
Sophie McNeill

Krytyka ekonomicznej analizy prawa
Krzysztof Koźmiński

Problem zadośćuczynienia za krzywdę osobom niezdolnym do jej odczuwania
Dominika Piasecka

Ochrona płodu w systemie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka
Daniel Lubowiecki

Skutki wygaśnięcia prawa użytkowania wieczystego
Aleksandra Kozak

Przestępstwo handlu ludźmi – charakterystyka zjawiska
Julia Berg

Zasada przychylności prawu międzynarodowemu: czy wciąż chodzi o to samo? Refleksje na kanwie orzeczenia niemieckiego Federalnego Trybunału Konstytucyjnego 2 BvL 1/12 („treaty overriding”) z dnia 15 grudnia 2015 r.
Bartosz Soloch

Sukcesja dóbr kultury w prawie międzynarodowym
Agata Bienia

Sposoby ochrony „słabszej strony” umowy zawieranej za pomocą wzorca w polskim prawie zobowiązań XX i XXI wieku
Wojciech Bańczyk

Implementacja decyzji ramowej w sprawie ENA w Polsce i w Wielkiej Brytanii – dekada współpracy i perspektywa zmian
Katarzyna Wawrzyńczak-Mistygacz

Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 13 grudnia 2013 r., III CZP 79/13
Michał Bajerski

2/2016

Recent changes and challenges of consular protection for European Union citizens in third countries
Erzsébet Csatlós

Study of the principle of equality of arms particularly in Hungarian criminal proceedings
Anett E. Gácsi

Exclusive jurisdiction in civil and commercial matters: EU law provisions and case-law review and analysis
Bartosz Gryziak

Luzy decyzyjne w przepisach ustawy o swobodzie gospodarczej dotyczących koncesji. Współwystępowanie uznania administracyjnego i pojęć niedookreślonych
Jakub Sadurski

Koncepcja Ericha Fromma jako wzór prawnej ochrony wolności
Ewa Obiedzińska

Wyczerpanie prawa autorskiego w środowisku internetowym
Maciej Gil

Karta mieszkańca – próba opisu instytucji na podstawie uchwał rad gmin aglomeracji warszawskiej
Jakub Dorosz-Kruczyński

Ważenie winy w przypadku orzekania rozwodu – uwagi na temat amerykańskiej doktryny comparative rectitude
Piotr Króliński

Korelacja autonomii jednostki z wolnością w świetle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka
Sabrina Mana-Walasek

Regulacja dystrybucji selektywnej a ograniczenia wertykalne w handlu elektronicznym w świetle unijnego prawa konkurencji
Artur Szmigielski

Ubezpieczenie ochrony prawnej na polskim rynku ubezpieczeniowym
Marta Ostrowska

Między zasadą praworządności a bezpieczeństwem prawnym obywateli – problematyka trwałości decyzji administracyjnej na tle wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie P 46/13
Dariusz Mańka
Mateusz Muchel

Rok XIV (2015)

1/2015

Fiduciary duties oF directors and officers to the corporation and its shareholders in the United States
Agnieszka Regiec

Customs legislation oF the EurAsEC Customs Union
Alexander Kozyrin

Zaskarżalność rozstrzygnięć nadzorczych dotyczących aktów organów jednostek pomocniczych gminy
Sebastian Gajewski

Problemy powstające przy sporządzaniu testamentu ustnego
Klaudia Kamińska

Bezzałogowe statki powietrzne (drony) i najnowsze projekty regulacji prawnych dotyczące ich wykorzystywania
Judyta Kasperkiewicz

Neutralizacja cywilnego statku powietrznego w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa państwa w prawie polskim
Patryk Polek

Etyczne granice działania doradców podatkowych w postępowaniu podatkowym
Wioletta Milczek

Polityka Humanitarna w Unii Europejskiej
Karolina Muzyczka

Wdrażanie dyrektywy Solvency II i jej rola w integracji europejskiego rynku ubezpieczeniowego
Marta Ostrowska

Jednolity mechanizm nadzorczy jako remedium na kryzys finansowy
Monika Zaleska

Instytucje demokracji bezpośredniej w polskim porządku prawnym
Karolina Piech

Legalne wykonanie za biegu leczniczego bez zgody pacjenta – prawo do autonomii a zgoda domniemana i przymus leczenia
Dominika Sujka

Pojęcie szczególnego okrucieństwa jako znamię typu kwalifikowanego przestępstwa znęcania się w świetle orzecznictwa i doktryny
Katarzyna Pietrzak

Przesłuchujący oraz inni uczestnicy przesłuchania małoletniego pokrzywdzonego w trybie art. 185a k.p.k.
Marta Remiszewska

Przesłuchanie małoletniego jako świadka i pokrzywdzonego w sprawach o przestępstwa seksualne
Jolanta Szydlik-Brudny

Problem struktury majątkowej spółki z o.o. de lege ferenda a sytuacja prawna wierzycieli
Daniel Setcki

Wykreślenie spółki prawa handlowego z Krajowego Rejestru Sądowego a odpowiedzialność za niespłacone zobowiązania
Małgorzata Stępień

Obowiązek zwrotu odprawy pieniężnej wypłaconej na podstawie ustawy o szczególnych za sadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników
Paweł Wyrębek

Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 18 grudnia 2014 r. III UK 54/14
Agnieszka Piasecka

2/2015

Kilka uwag o plagiacie w środowisku akademickim
Marek Bojarski

The Schengen Acquis – Re-thinking the European integration in the context of the Refugee Crisis
Lucile Fleuret

Transformation of the state sovereignty and the legal pluralism in Europe
Katarzyna Południak-Gierz

Zagadnienie regulacji elektronicznej inicjatywy obywatelskiej w Polsce
Klaudia Dąbrowska

Uwag i na temat problematyki samplingu w systemie common law na przykładzie Stanów Zjednoczonych Ameryki
Piotr Króliński

Odliczenie od dochodu darowizn przekazanych na działalność charytatywno-opiekuńczą prowadzoną przez Kościół w świetle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego i aktualnego orzecznictwa sądów administracyjnych
Aleksandra Godek

Na skrzyżowaniu postępowań – zbieg postępowań egzekucyjnych z postępowaniem upadłościowym
Bartosz Gryziak

Zakres czasowy licencji prawnoautorskiej
Piotr Kaniewski

Możliwość zaliczenia strat w środkach obrotowych do kosztów uzyskania przychodu
Klaudia Głazowska

Dopuszczalność dobrowolnej sterylizacji – uwagi na tle prawnoporównawczym
Rafał Snarski

Gloss to the Judgement of the Court of Justice of the European Union dated 23 December 2015 in the case C-297/14 Rüdiger Hobohm v. Benedikt Kampik Ltd Co. KG, Benedikt Aloysius Kampik, Mar Mediterraneo Werbe- und Vertriebsgesellschaft für Immobilien SL
Sylwia Żyrek

Glosa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 16 października 2014 r., SK 20/12 (OTK Seria A 2014 nr 9, poz. 102)
Katarzyna Stradomska