Strona Główna

Przegląd Prawniczy Uniwersytetu Warszawskiego jest międzynarodowym czasopismem naukowym wydawanym na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Podstawowym celem Przeglądu jest tworzenie środowiska służącego prowadzeniu debaty naukowej oraz wymianie poglądów i informacji z dziedziny prawa. Ukazujący się regularnie od 2002 roku półrocznik, wydawany jest zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej. Przegląd jest redagowany przy współudziale studentów i doktorantów Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Poza wskazanym powyżej celem, Przegląd jest dla autorów skutecznym narzędziem, służącym rozwojowi naukowemu oraz poprawie umiejętności pisemnego formułowania myśli. Starając się nieustannie poszerzać zasięg swojego oddziaływania, Przegląd publikuje teksty zarówno w języku polskim, jak i angielskim. Konsekwentnie, wśród autorów publikujących w ciągu ostatnich 18 lat funkcjonowania Przeglądu, znaleźli się nie tylko naukowcy z Polski, ale także z innych krajów. Od początku swojego funkcjonowania Przegląd stara się umiejętnie selekcjonować nadsyłane teksty, tak aby ostateczny skład każdego numeru tworzyły publikacje odnoszące się w swej tematyce do możliwie najszerszego spektrum zagadnień prawnych. Każdy artykuł ukazujący się w Przeglądzie jest recenzowany przez dwóch niezależnych recenzentów (double-blind review).

Punktacja MEiN: 100

Index Copernicus: 66.64

Numer ISSN: 1644-0242