1/2016

The Optional Protocol to the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women: An Effective Mechanism or a Diplomatic Show?
Sophie McNeill

Krytyka ekonomicznej analizy prawa
Krzysztof Koźmiński

Problem zadośćuczynienia za krzywdę osobom niezdolnym do jej odczuwania
Dominika Piasecka

Ochrona płodu w systemie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka
Daniel Lubowiecki

Skutki wygaśnięcia prawa użytkowania wieczystego
Aleksandra Kozak

Przestępstwo handlu ludźmi – charakterystyka zjawiska
Julia Berg

Zasada przychylności prawu międzynarodowemu: czy wciąż chodzi o to samo? Refleksje na kanwie orzeczenia niemieckiego Federalnego Trybunału Konstytucyjnego 2 BvL 1/12 („treaty overriding”) z dnia 15 grudnia 2015 r.
Bartosz Soloch

Sukcesja dóbr kultury w prawie międzynarodowym
Agata Bienia

Sposoby ochrony „słabszej strony” umowy zawieranej za pomocą wzorca w polskim prawie zobowiązań XX i XXI wieku
Wojciech Bańczyk

Implementacja decyzji ramowej w sprawie ENA w Polsce i w Wielkiej Brytanii – dekada współpracy i perspektywa zmian
Katarzyna Wawrzyńczak-Mistygacz

Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 13 grudnia 2013 r., III CZP 79/13
Michał Bajerski

2/2016

Recent changes and challenges of consular protection for European Union citizens in third countries
Erzsébet Csatlós

Study of the principle of equality of arms particularly in Hungarian criminal proceedings
Anett E. Gácsi

Exclusive jurisdiction in civil and commercial matters: EU law provisions and case-law review and analysis
Bartosz Gryziak

Luzy decyzyjne w przepisach ustawy o swobodzie gospodarczej dotyczących koncesji. Współwystępowanie uznania administracyjnego i pojęć niedookreślonych
Jakub Sadurski

Koncepcja Ericha Fromma jako wzór prawnej ochrony wolności
Ewa Obiedzińska

Wyczerpanie prawa autorskiego w środowisku internetowym
Maciej Gil

Karta mieszkańca – próba opisu instytucji na podstawie uchwał rad gmin aglomeracji warszawskiej
Jakub Dorosz-Kruczyński

Ważenie winy w przypadku orzekania rozwodu – uwagi na temat amerykańskiej doktryny comparative rectitude
Piotr Króliński

Korelacja autonomii jednostki z wolnością w świetle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka
Sabrina Mana-Walasek

Regulacja dystrybucji selektywnej a ograniczenia wertykalne w handlu elektronicznym w świetle unijnego prawa konkurencji
Artur Szmigielski

Ubezpieczenie ochrony prawnej na polskim rynku ubezpieczeniowym
Marta Ostrowska

Między zasadą praworządności a bezpieczeństwem prawnym obywateli – problematyka trwałości decyzji administracyjnej na tle wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie P 46/13
Dariusz Mańka
Mateusz Muchel