O nas

Historia

Przegląd Prawniczy Uniwersytetu Warszawskiego jest czasopismem naukowym, wydawanym na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ukazuje się od 2002 roku jako półrocznik, w formie papierowej oraz elektronicznej.

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie wykazu czasopism naukowych Przegląd Prawniczy Uniwersytetu Warszawskiego, każda publikacja w PPUW otrzymuje 70 punktów.

Przegląd publikuje teksty zarówno w języku polskim, jak i angielskim. Wśród Autorów publikujących w ciągu ostatnich 19 lat funkcjonowania Przeglądu, znaleźli się nie tylko naukowcy z Polski, ale także z innych krajów. Od początku swojego funkcjonowania Przegląd stara się dokonywać skutecznej selekcji artykułów, tak aby ostateczny skład każdego numeru tworzyły publikacje odnoszące się w swej tematyce do możliwie najszerszego spektrum zagadnień prawnych.

Kolegium Redakcyjne

Redaktorem naczelnym czasopisma jest Profesor Adam Bosiacki, zaś Kolegium Redakcyjne składa się ze Studentek/ów oraz Doktorantów/ek Wydziału Prawa i Administracji UW. Kolegium odpowiada za bieżące funkcjonowanie czasopisma – poczynając od wstępnej selekcji nadesłanych prac, poprzez korektą językową i formalną artykułów, aż po przygotowanie tekstów do druku i wysyłkę numerów.

Redakcja Przeglądu Prawniczego Uniwersytetu Warszawskiego

Prof. dr hab. Adam Bosiacki – Redaktor Naczelny

Dr Dariusz Mańka – Sekretarz Redakcji

Redaktorzy i Starsi Redaktorzy:

Mgr Błażej Bawolik

Mgr Kamil Słomiński

Iwo Buller

Rada Naukowa

Obecnie w skład Rady Naukowej Przeglądu Prawniczego Uniwersytetu Warszawskiego wchodzą:

Prof. dr hab. Jacek Jagielski

Prof. dr hab. Karol Karski

Prof. dr hab. Małgorzata Król-Bogomilska

Prof. dr hab. Witold Modzelewski

Prof. dr hab. Krystyna Szczepanowska-Kozłowska

Prof. dr hab. Tadeusz Tomaszewski

Prof. dr hab. Karol Weitz

Prof. dr hab. Marek Wierzbowski

Prof. dr hab. Maria Zabłocka

Zasady etyki wydawniczej

Standardy etyki publikacyjnej i rzetelności naukowej obowiązujące w Przglądzie Prawniczym Uniwersytetu Warszawskiego są zgodne z wytycznymi Komitetu do spraw Etyki Publikacyjnej (COPE – Committee on Publication Ethics).

Procedura wstępnej oceny prac – przed double-blind review

Przegląd Prawniczy Uniwersytetu Warszawskiego wnikliwie analizuje wszystkie otrzymane prace. Proces selekcji jest kilkuetapowy. Każdy utwór jest weryfikowany – pod kątem merytorycznym oraz zgodności z zasadami redagowania – przez co najmniej dwóch redaktorów. Analiza nakierowana jest przede wszystkim na wykrycie plagiatów oraz innych form nieuczciwego korzystania ze źródeł. Tak ocenione prace są następnie przedmiotem debaty na forum całej Redakcji. W jej wyniku dochodzi do selekcji manuskryptów kierowany do procedury double-blind review. W trosce o najwyższą jakość publikowanych prac, Przegląd Prawniczy Uniwersytetu Warszawskiego nie pomija żadnego z wyżej wymienionych etapów. Prosimy zrozumieć, że nasz proces selekcji wymaga czasu.

Obowiązki Redaktora

Redaktor ocenia prace w sposób obiektywny oraz sprawiedliwy. Irrelewantne z punktu widzenia dokonywanej oceny pozostają m.in. rasa, płeć, orientacja seksualna, wyznanie, przekonania polityczne czy afiliacja Autora. Prace oceniane są pod kątem ich oryginalności, wartości naukowej, przejrzystości omawianych zagadnień, aktualności prezentowanych badań oraz zgodności z zasadami redagowania. Redaktor nie ujawnia informacji dotyczących prac osobom nieuczestniczącym bezpośrednio w procesie wydawniczym. Obowiązkiem redaktora jest dążenie do wyeliminowania wszelkich przejawów plagiatu oraz ghost-writingu. W razie naruszenia zasad etyki publikacji naukowych, Autor nadesłanego tekstu ma możliwość pisemnego ustosunkowania się do stawianych mu zarzutów w terminie 14 dni. W przypadku braku odpowiedzi lub przesłania repliki budzącej poważne wątpliwości, Przegląd Prawniczy Uniwersytetu Warszawskiego przesyła stosowną informację instytucji, w której afiliowany jest Autor.

Obowiązki Autora

Autor przesyła od Przeglądu Prawniczego Uniwersytetu Warszawskiego wyłącznie materiały oryginalne i wcześniej niepublikowane. Autor oświadcza, że przysługuje mu prawo rozporządzania tymi materiałami. Niedopuszczalne jest równoczesne zgłaszanie pracy do kilku wydawnictw. Artykuł powinien być zgodny z Zasadami Redagowania PPUW. Zawarte w pracy rozważania powinny być jasne i czytelne, tak by umożliwić prześledzenie toku rozumowania Autora. Artykuł powinien uwzględniać aktualny stan wiedzy, a wyniki badań powinny być szczegółowo opisane i przeanalizowane. Autorem tekstu publikowanego w Przeglądzie Prawniczym Uniwersytetu Warszawskiego może być jedna lub więcej osób. Autorstwo ograniczone jest do osób, które miały znaczący wpływ na koncepcję, założenia, metody, prowadzenie badań oraz interpretację ich wyników. Wszystkie osoby, które miały znaczący wkład w powstanie artykułu, muszą być wymienione jako współautorzy. Autor zgłaszający publikację powinien ujawnić wkład poszczególnych autorów w powstanie pracy oraz upewnić się, że wszyscy współautorzy godzą się na publikację testu w formie, w której przesłany został on do Redakcji.

Obowiązki Recenzenta

Recenzent aktywnie uczestniczy w procesie wydawniczym. Podstawowym obowiązkiem recenzenta jest przedstawienie pisemnej recenzji. Treści opinii może wpływać na ostateczną formę publikowanej pracy. Wszelkie zmiany zasugerowane przez Recenzenta muszą zostać zaakceptowane przez Autora. Recenzent powinien dostarczyć opinię w ustalonym z Redakcją terminie. Treść recenzji ma charakter poufny i nie powinna być przedstawiana osobom niezaangażowanym w proces wydawniczy. Recenzja ma charakter obiektywny. Tożsamość Autora pracy nie jest znana Recenzentowi. Uwagi zawarte w recenzji odnoszą się do tekstu oraz są adekwatnie uargumentowane. Recenzent wskazuje w razie potrzeby na braki merytoryczne pracy, dążąc do wykrycia przypadków plagiatu oraz ghost-writingu.

Dołącz do nas

Rekrutacja do Kolegium Redakcyjnego PPUW odbywa się raz do roku, na jesieni. Co roku na naszej stronie na facebooku pojawia się wydarzenie informujące o szczegółach rekrutacji oraz terminach nadsyłania zgłoszeń.

W rekrutacji może wziąć udział każda Studentka/Student Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Jest ona dwuetapowa – składa się z części pisemnej oraz spotkania rekrutacyjnego z wybranymi Kandydatami.

Etap pisemny składa się z dwóch zadań:

1. Omówienia wybranego zagadnienia prawnego poruszonego w jednym z poniższych orzeczeń:

a) wyroku SN z dnia 30 stycznia 2019 r., I NSK 9/18, LEX nr 2643248;

b) wyroku Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie z dnia 30 maja 2019 r., II K 359/19, LEX nr 2721194.

Maksymalna objętość pracy to 500 słów (łącznie z przypisami). W związku z tym, że Redaktorzy Przeglądu Prawniczego UW zajmują się wstępną oceną merytoryczną oraz formalną zgłaszanych tekstów, kluczowa dla nas jest umiejętność krytycznej analizy tekstów prawnych. Ze względu na ograniczenie objętości pracy, prosimy nie pisać wstępu ani zakończenia – kluczowe jest wybranie i jasne sformułowanie problemu prawnego występującego w wyroku oraz jego krytyczna analiza na podstawie dostępnych źródeł.

2. Korekty zaprezentowanego fragmentu artykułu naukowego (tekst do pobrania tutaj).

Obie prace w dwóch oddzielnych plikach (w formacie doc/docx) należy odesłać w jednej wiadomości na adres  przegladprawniczyuw@gmail.com (temat maila: REKRUTACJA). Prosimy również o informację, na którym roku studiów jesteście.

Wykonując zadania należy korzystać z Zasad Redagowania PPUW.

Etap ustny – spotkania rekrutacyjne

W drugim etapie zaprosimy wybranych Kandydatów na rozmowę. Na rozmowie chcemy Cię lepiej poznać i omówić z Tobą przedstawione prace pisemne. Rozmowa trwa zwykle od 12 do 20 minut. Na rozmowie obecni będą członkowie Zarządu Przeglądu, czyli organu regulaminowo umocowanego do rekomendowania Kandydatów do przyjęcia w poczet członków naszej organizacji (ostateczną decyzję podejmuje Ogólne Zgromadzenie Członków).

Wyniki

Na podstawie wyników z obydwu etapów ogłaszana jest lista osób przyjętych w poczet współpracowników. Nie określamy z góry liczby osób, które przyjmujemy do Redakcji w danym roku akademickim.

Harmonogram rekrutacji:

Spotkanie informacyjne: 24 listopada 2021 r.

Termin na nadesłanie zadań rekrutacyjnych: 7 grudnia 2021 r.

Rozmowy rekrutacyjne: 13–17 grudnia 2021 r.

Ogłoszenie wyników i przyjęcie do grona Współpracowników: 22 grudnia 2021 r.

Zapraszamy do udziału!

Kontakt

W przypadku jakichkolwiek pytań -–zapraszamy do kontaktu:

e-mail: przegladprawniczyuw@gmail.com

adres korespondencyjny:

Przegląd Prawniczy Uniwersytetu Warszawskiego

Wydział Prawa i Administracji UW

ul. Krakowskie Przedmieście 26/28

00-927 Warszawa

Jesteśmy również dostępni na Facebooku: https://www.facebook.com/Przegląd-Prawniczy-Uniwersytetu-WarszawskiegoWarsaw-University-Law-Review-169712576390533/